Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp Deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaźwinach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: jazwinysp.educzarna.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
-zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25. 01. 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Madura, jazwinysp@educzarna.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 682 52 24. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod ww. numerem telefonu lub na adres: jazwinysp@educzarna.pl.

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób odbywa się na parterze. Zapewniony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością i wózków dziecięcych do budynku. Parking jest ogólnodostępny, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Możliwe jest wejście z psem asystującym. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Znajduje się informacja na temat rozkładu
pomieszczeń w sposób wizualny. W przypadku zgłoszenia się osoby ze szczególnymi potrzebami  pracownik obsługi zgłasza odpowiednim osobom konieczność skontaktowania się z klientem na parterze. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego, nie ma oznaczeń Braille.