Jesteś tutaj: Start / Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I. Dane teleadresowe:

 1. Adres do korespondencji:

               Publiczna Szkoła Podstawowa
               Jaźwiny 72A
               39-215 Czarna

 1. Telefon: 14 682 52 24
 1. Adres strony internetowej: jazwinysp.educzarna.pl
 1. Adres email: jazwinysp@educzarna.pl

II. Organ prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową w Jaźwinach

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czarna .
 2. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ulicy Dworcowej 6.

III. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

           Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

IV. Kształcenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaźwinach

           1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaźwinach jest placówką publiczną i:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

          2. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII.

          3. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

          4. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

          5. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.